• October 29, 2021

คุ้มครองสัตว์ป่า

คุ้มครองสัตว์ป่า

คณะอนุกรรมการสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข โครงสร้างของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 7 โดยมีการกำหนดบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 1,305 รายการ
.
ทั้งนี้ แยกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชี 1
สัตว์ป่าคุ้มครองที่มิใช่สัตว์น้ำ
จำนวน 1,216 รายการ บัญชี 2 สัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่เป็นสัตว์น้ำ จำนวน 89 รายการ โดยปรับปรุงจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และมีการเพิ่มรายการในบัญชี 7 รายการ
ประกอบด้วย
.
(ปลากระเบนปีศาจหางเคียว Mobula Tarapacana)
(ปลาฉลามหัวค้อนยาว Eusphyra blochii) (ปลาฉลาม หัวค้อนเรียบSphyrna zygaena)
(ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน Sphyna lewini) (ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่ Sphyrna mokarran)
(ค่างหงอกตะนาวศรี Trachypithecus barbei) และ (งูหางแฮ่มกาญจน์ Trimeresucus kanburiensis)
.
การพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ….
เป็นการดำเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่ได้ปรับปรุงจากบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
.
โดยได้มีการปรับสถานะรายการสัตว์ป่าคุ้มครอง
เป็นสัตว์ป่าสงวน 3 รายการคือ ปลาฉลามวาฬ เต่ามะเฟืองและวาฬบรูด้า
และเพิ่มรายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 7 รายการคือ ค่างตะนาวศรี
งูหางแฮ่มกาญจน์ ปลากระเบนปีศาจหางเคียว ปลาฉลามหัวค้อนยาว ปลาฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน ปลาฉลามหัวค้อนใหญ่และปลาฉลามหัวค้อนเรียบ
.
รวมทั้งปรับลดรายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 20 รายการ
เช่น ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น ค้างคาวปีกขนเหนือ พญากระรอกบินหูขาว
นกกระเต็นน้อยหลังแดง ตะพาบพม่า ปลาฉนากฟันเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและสัตว์น้ำในปัจจุบัน แล้วได้ปรับเปลี่ยนชื่อภาษาไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ในลำดับชั้นสกุล หรือในลำดับชั้นชนิดในบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทางอนุกรมวิธานปัจจุบัน
.
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้จัดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564
.
สำหรับปลากระเบนปีศาจหางเคียวสามารถพบได้ไม่บ่อยนัก
มักพบคร้ังละ 1 ตัว หรือพบเป็นฝูงประมาณ 20-100 ตัว
ที่บริเวณน้ำลึกบริเวณกองหินใต้น้ำไกลฝั่ง เกาะที่อยู่ไกลฝั่ง และร่องน้ำ
.
ฝั่งอ่าวไทยพบบริเวณ จ.ชลบุรี ร่องน้ำลึกระหว่างเขตทะเลไทย
กับประเทศกัมพูชา จ.ตราด บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และเกาะโลซิน จ.ปัตตานี
ส่วนฝั่งอันดามันพบบริเวณกองหิน และเกาะไกลฝั่ง ใน จ.พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
.
ภัยคุกคามของปลากระเบนปีศาจหางเคียวมาจากการทำประมง เช่น ติดเครื่องประมงและเศษเครื่องมือประมง

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวคุ้มครองสัตว์ป่า แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> burundi ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published.