• May 11, 2021

เกล็ดความรู้

เกล็ดความรู้   ด้านสุขภาพจิต

เกล็ดความรู้   ด้านสุขภาพจิตที่ดี ต้องมีการปรับตัว ให้มีความสุข อยู่ร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดี และมีความสัมผัส ต่อบุคคลอื่น เพื่อดำรงชีวิตให้ สมดุล รวมการตอบสนอง ความต้องการ ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีข้อขัดแย้ง ภายใจจิต  สุขภาพจิตมีวิวัฒนาการ จากจิตเวช เพื่อป้องกัน สุขภาพจิต การดูแลบำบัด การรักษา และฟื้นฟูสภาพ จิตใจ ที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม เช่น การป่วยทางจิต การดูแลและบำบัดรักษา พฤติกรรมที่ผิดปกติ ดังนั้นรูปแบบการบริการ สุขภาพจึงเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิต ของบุคคล ครอบครัวให้ชุมชน มีสุขภาพจิตที่ดี มีพฤติกรรม ที่เหมาะสม วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ดี  โดยช่วยให้ผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิต ยอมรับปัญหา ด้านสุขภาพของตนเอง ก่อนอันดับแรก สามารถเผชิญ ปัญหา หรือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในทางที่เหมาะสม    มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และพึ่งพาตนเองได้ วิวัฒนาการของการพยาบาลสุขภาพจิตเวช จะเห็นได้ว่าสังคมส่วนใหญ่ ต่างรู้สึกกลัว รังเกียจ ไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ เพราะถูกกลัวทำร้าย จากผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม ก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ส่งผลให้สังคม

เกล็ดความรู้ สุขภาพจิตหลักพื้นฐาน

หวาดกลัว และหลีกหนี ทอดทิ้งไม่ได้ รับการดูแล บางครั้งถูกทำร้าย  ต่อมามีการเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ทำให้ความเชื่อเหล่านี้เปลี่ยนไป   โดยเชื่อว่าความเจ็บป่วย ทางสมอง คนในสังคม ที่มีทัศนคติที่ดี จึงมีการยอมรับ และส่งการรักษาผู้ป่วย ใน พ.ศ. 2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด จัดตั้งโรงพยาบาล มีชื่อว่า “โรงพยาบาลคนเสียสติ” ขึ้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วยจิตเวช ในประเทศไทย

เกล็ดความรู้ สุขภาพจิตหลักพื้นฐาน

เกล็ดความรู้  หลักพื้นฐาน ของการรักษา เกี่ยวกับความคิด และทางด้านของ อารมณ์ของผู้ป่วย

 เป็นงานที่ต้องใช้สังเกต   คำพูด ท่าที มีความสามารถ ในการติดต่อสร้างสัมพันธภาพ พยาบาล  ประกอบซึ่งด้วยบุคลิกลักษณะประจำตัว มีความเข้าใจพฤติกรรม ดังนี้

  1. ความสมดุล ของทางด้านอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ ได้ดีเมื่อเจอปฏิกิริยาในทางลบ

2. ความไว้วางใจได้ พยาบาลจิตต้องมีทางทีที่อบอุ่น น่าเชื่อถือ เป็นมิตร

3. ยอมรับพฤติกรรม ของผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข

4. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทางทฤษฏีจิตเวช จิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษย์วิทยา ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ของผู้ป่วยตลอดจนอาการต่าง ๆ

5. ความสม่ำเสมอ ต้องมีความสม่ำเสมอ ในการดูแล การพยาบาลเบื้องต้น

6. ความอิสระ และความเชื่อมั่นในตนเอง

7. ความสนใจผู้อื่น และการเปลี่ยนแปลงสังคม เข้าใจบุคคล และสภาพแวดล้อมมากขึ้น

เจตคติ    ต่อการเจ็บป่วยทางจิต  ผู้ป่วยจิตเวชทางจิตมีความสำคัญในการให้การพยาบาล ดังนั้นพยาบาลจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับบุคคล คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ ต้องมีภาวะสมดุล  สิ่งที่คุกคามทั้งความจริงหรือความฝันจิตนาการ  มนุษย์ทุกคนมีค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ให้ความสนใจอย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการกระทำกับคนป่วยให้อับอายและเสียศักดิ์ศรี  ช่วยเหลือและประคับประคอง

เกล็ดความรู้  สุขภาพด้านจิตเวช การสงเคราะห์ความรู้การรับการรักษาที่ถูกต้อง การส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตขั้นต้น โดยมีหลักการว่ามีสุขภาพจิตที่ดี

มีพื้นฐานการกำหนดสุขภาพที่แข็งแรง  ได้รับความอบอุ่นจากมารดา บิดา หรือ ผู้เลี้ยงดู มีความไว้วางใจผู้อื่น ความแสดงออกที่เหมาะสม ความมั่นคงทางด้านจิตใจ

ตั้งแต่แรกการให้ความรู้และคำแนะนำความพร้อมการเลี้ยงดูทารก เด็ก วัยที่กำลังจะเจริญเติบโต ในการมีคู่ครองที่เหมาะสม โรคทางพันธุกรรม การให้กำหนดทารกบิดามารดาต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาการของบุคคลทุกวัยความต้องการและการตอบสนองความต้องการของบุคคล

เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหรือรักษาภาวะสุขภาวะจิตที่ดี เพราะช่วงที่เด็กกำลังเจริญเติบโตการพัฒนาตามวัยจึงสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคนในสังคมอาจจะเกิดปัจจัยปัญหาขัดแย้ง ความเครียด และวิตกกังวลได้ การพยาบาลต้องทำการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสุขภาพจิต พยาบาลจะเป็นผู้ให้ ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำในเรื่องการปรับตัว การเผชิญปัญหาลดความเครียดรวมถึงช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต นำสู่การรักษาแบบบำบัดบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตหากไม่ขจัดให้หมดไปอาจทำให้ป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การปฏิบัติการ คือ ต้องให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาได้รับการรักษาทันทีไม่ให้สุขภาพเสื่อมหรือลุกลาม  การฟื้นฟูสมรรถภาพเกล็ดความรู้  ผู้ป่วยทางจิตใจจะขาดความสนใจตนเองและสิ่งแวดล้อม ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การตัดสินใจไม่ดี ขาดความสามารถในการเข้าสังคม รวมทั้งขาดการดูแลและช่วยเหลือตนเองดั้งนั้นจึงพัฒนาการพยาบาลด้านสุขภาพจิตอย่างได้มาตรฐานเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตและส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ครอบครัว ป้องกันการเจ็บป่วย ฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดรีวิวการให้เกล็ดความรู้แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> aqua-marina ขอบคุณที่รับชม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *